صفحه اصلی حقوق بشر رهنورد: همه ما در مبارزه علیه دیکتاتوری در یک صف قرار داریم