صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح رفیقدوست : شاید حرفشان درست بود که ما قادر به شکست صدام نبودیم