صفحه اصلی دسته‌بندی نشده رفتارهای اخیر جناح دیکتاتورمآب تمامیت‌خواه، ناشی از یأس و ناامیدی است