صفحه اصلی نیروهای سپاه رستم قاسمی :سپاه بدون مناقصه قراردادهای وزارت نفت راامضا میکند