صفحه اصلی نیروهای سپاهسازمان بسیج مستضعفین سپاه رحیم صفوی: با مجوز آقا، سپاه و بسیج دو ساعته به قضیه ۱۸ تیر خاتمه داد