صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی دو مأمور وزارت اطلاعات توسط یک گروه اپوزیسیون دستگیر شده اند.