صفحه اصلی حقوق بشر دو افشاگر بازداشتگاه کهریزک : یکی در زندان سکته نمود و دیگری بازداشت شد!