صفحه اصلی حقوق بشر دلير اسکندری، فعال دانشجويی در سنندج بازداشت شد