صفحه اصلی نیروهای سپاهسازمان بسیج مستضعفین سپاه دفتر هاشمی رفسنجانی :بسیجیان قدیم را خانه‌نشین کردند، لباس آنان را پوشیدند و به فرمانده‌شان می‌تازند