صفحه اصلی حقوق بشر دغدغه های دختر ده ساله ای که پدرش در نوبتِ اعدام است