صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دستگیری و شکنجه و محاکمه چند دقیقه ای و اعدام، روش حکومت خامنه ای – مافیاها