صفحه اصلی حقوق بشر در دو سال گذشته ۱۵۰ روزنامه نگار بازداشت و ۴۰ مطبوعه توقیف شده است