صفحه اصلی دسته‌بندی نشده درود سبز به هنرمندانی که ملت را بر دولت برگزیدند و شرم بر آنان که خود را فروختند