صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دردولت كودتا , با مدرك ديپلم پزشك ميشوند وحقوق پزشكي ميگيرند