صفحه اصلی دسته‌بندی نشده درخواست ملتمسانه انسانی که با زور شکنجه و تجاوز جنسی مجبور به اعتراف شد و در آستانه اعدام قرار دارد