صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دراویش زندانی پس از هفت ماه به دادگاه احضار شدند