صفحه اصلی حقوق بشر دادگاه شیوا نظر آهاری ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برگزار شد