صفحه اصلی حقوق بشر دادگاه حمید‌رضا خادم، دوم آذر‌ماه برگزار می‌شود