صفحه اصلی در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر، قوه قضائیه با برپایی فوری دادگاه‌های ویژه و صدور احکام سنگین برای معترضان – از جمله حکم اعدام – نقش مهمی در سرکوب معترضان بازی کرده است