صفحه اصلی دسته‌بندی نشده خامنه‌ ای از قبل از جنایتهای کهریزک اطلاع داشته