صفحه اصلی نمایی از خسارت در نتیجهٔ حملهٔ موشکی حوثی‌ها به شهر جیزان عربستان سعودی در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹. [خبرگزاری عربستان سعودی]