صفحه اصلی اختصاصی حسین هدایتی : با پول کارگری و حقوق سپاه ملک می خریدم !