صفحه اصلی دسته‌بندی نشده حسین طاهری، فعال دانشجویی، در سلول انفرادی