صفحه اصلی اسلایدر حساب ۱۵۰۰ تصویر خبر داد: استفاده از گاز اعصاب در جریان حملات شیمیایی به مدارس