صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح جنگ منطقه، رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد خودش را برای جنگ آماده کند