صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح جنگ اوکراین؛ وزارت دفاع بریتانیا احتمال داد تسلیحات ایرانی روسیه تمام شده باشد