صفحه اصلی دسته‌بندی نشده جنایت کار ترین رژیم در جهان معاصر که از کشتار و شکنجه دیکتاتورها حمایت می کند