صفحه اصلی اسلایدر جمهوری اسلامی یک شهروندسوئدی را بازداشت کرده است