صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صدد خرید هواپیمای نظامی از پاکستان است