صفحه اصلی حقوق بشر جمع آوری دیش های ماهواره ای در سطح استان ؛ یورش پلیس به منازل مردم