صفحه اصلی حقوق بشر جاوید فخریان، فعال دانشجویی بازداشت شد