صفحه اصلی اختصاصی جاسوس انگلیسی طراح ۲۸ مرداد همانی است که بعدها در فرانسه همراه خمینی شد