صفحه اصلی حقوق بشر تعداد زیادی از زندانیان دچارعفونت روده شدند