صفحه اصلی اسلایدر تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه و تکرار تهدیدها؛ رئیسی: سپاه نیروی رسمی کشور است