صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تشکر همسر مهندس امیرانتظام از هم‌میهنان: ایشان تمامی رنج‌ها، مصیبت‌ها و دردها را به خاطر، عشق به وطن تحمل کرده