صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تراکتور سازی کردستان نیز در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت