صفحه اصلی حقوق بشر تجمع، درگیری و شعار معترضان در فضای به شدت امنیتی تهران