صفحه اصلی حقوق بشر تبعيد زنداني سياسي خانم مطهره بهرامي به زندان گوهردشت كرج