صفحه اصلی حقوق بشر بیانیه جمعی از رزمندگان دفاع مقدس استان زنجان در حمایت از رهبران جنبش