صفحه اصلی دسته‌بندی نشده به وخامت گراییدن وضعیت جسمی بازاری زندانی و انتقال او به نقطۀ نامعلومی