صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی به روال همیشه؛خامنه‌ای اعتراضات پايیز گذشته را «تلاش دشمن» خواند و گفت که «اوباش» هم «پیاده‌نظام اغتشاش» شدند