صفحه اصلی حقوق بشر به دوستت بگو:«تفنگت را زمين بگذار وگرنه مردم آن را مي شكنند»