صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی بلومبرگ: تنها ۷۲ ساعت برای شکست مذاکرات یا احیای برجام فرصت وجود دارد