صفحه اصلی حقوق بشر برخورد خشونت آمیز نیروی نظامی با بازاریان و کسبه