صفحه اصلی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ عضو پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است، اما همچنان به آموزش نظامی دانش‌آموزان ادامه می‌دهد