صفحه اصلی دسته‌بندی نشده با یک راهپیمایی سکوت مخالفت می کنند و از عده ای اندک برای هتک و تخریب حمایت