صفحه اصلی حقوق بشر با کابل شکنجه ام کردند و گفتند اعتراف دروغ کن