صفحه اصلی حقوق بشر بازداشت همايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه