صفحه اصلی اختصاصی بازداشت بیش از صدو هفتاد نفر از شهروندان عرب توسط ماموران امنیتی