صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی ایران «پایتخت جدید القاعده» شده است